top of page

Privacyverklaring

Laatste update op: 06/05/2022

1. Privacyverklaring

Plutus Accountants & Advisors vindt het belangrijk om als accountants en adviseurs op een verantwoorde manier om te gaan met de privacy en de persoonsgegevens die wij verzamelen. In ruil voor uw vertrouwen in ons, is het onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Deze privacyverklaring heeft tot doel om op een transparante wijze te informeren over hoe wij persoonsgegevens van natuurlijke personen verzamelen, verwerken, bewaren en delen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van externe personen die geen deel uitmaken van onze interne organisatie met inbegrip van, maar niet beperkt tot: prospecten, klanten, leveranciers, websitebezoekers en sollicitanten.

Voor verdere informatie of opmerkingen over onze privacyverklaring, kan u ons per e-mail contacteren op info@plutus.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen als volgt onderverdeeld worden:

 • Persoonlijke identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, rijksregisternummer, paspoortnummer, (elektronische) kopie paspoort en/of identiteitskaart, kopie arbeidskaart en/of beroepskaart, nummerplaat, enz.

 • Sociaal-demografische gegevens: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, immigratiestatuut, burgerlijke staat, samenlevingsvorm of huwelijksvorm, naam van uw partner en andere familieleden, naam en aantal kinderen, aantal kinderen ten laste, naam en aantal andere personen ten laste, enz.

 • Fiscale, boekhoudkundige en andere gegevens die dienen ter uitvoering van de overeenkomst: ondernemingsnummers, bankrekeningnummers, contracten, kredieten, in- en uitgaande facturen, offertes, fiscale attesten en documenten, fiscale aangiften, etc.

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

 • Prospecten;

 • Klanten;

 • Leveranciers;

 • Sollicitanten;

 • Raadgevers, werknemers, klanten en leveranciers van onze klanten;

 • Familieleden van onze klanten;

 • Contactpersonen bij overheidsinstanties;

 • Websitebezoekers.

4. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Voor de levering van onze diensten en de uitvoering van de overeenkomst waarbij u een betrokken partij bent;

 • Het nakomen van de wettelijke verplichtingen die aan Plutus Accountants & Advisors voorgelegd worden, waaronder de antiwitwaswetgeving en fraudebestrijding;

 • Voor de eigen administratie, boekhouding en facturatie;

 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen mits uw toestemming omwille van het gerechtvaardigd belang van Plutus Accountants & Advisors om u steeds op de hoogte te houden van nieuwigheden;

 • Rekruteringsdoeleinden;

 • Om in te gaan op specifieke verzoeken van websitebezoekers, waaronder het beantwoorden van inkomende vragen die binnenkomen via het contactformulier of de chatbox;

 • Het doorsturen van de gewenste e-books en andere digitale content.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Behoudens mits uw toestemming, verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

De informatie kan intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Plutus Accountants & Advisors voert technische en organisatorische maatregelen uit om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen.

Onze medewerkers worden periodiek gesensibiliseerd en opgeleid omtrent de privacywetgeving, antiwitwaswetgeving en onze deontologische normen als ITAA erkende accountants & belastingadviseurs.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verlening van onze diensten en activiteiten, rekening houdend met de wettelijk voorziene bewaartermijnen.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • Recht om aanvullende inlichtingen te bekomen;

 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan);

 • Recht tot overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of in opdracht van u rechtstreeks aan een andere partij;

 • Recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Gelieve er echter rekening mee te houden dat wij in bepaalde omstandigheden gerechtigd zijn of zelfs wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens verder te verwerken en dat wij daarom niet steeds (volledig) aan uw verzoek kunnen tegemoetkomen. In dat geval zullen wij u hierover informeren.

Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft kan u steeds contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@plutus.be.

9. Verwijzingen & links naar andere websites

Wij kunnen u verwijzen naar andere websites via links waar u relevante informatie kan vinden die betrekking hebben op de uitvoering van onze diensten of nieuwigheden in onze vakgebieden. De inhoud van deze sites en de naleving van de Verordening en de Wet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Plutus Accountants & Advisors.

10. Wijziging van de privacyverklaring

Plutus Accountants & Advisors behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. U wordt daarom verzocht regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen steeds op deze pagina (www.plutus.be/privacyverklaring) worden geplaatst.

11. Contact

Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft kan u steeds contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende e-mailadres: info@plutus.be.

bottom of page