top of page

Algemene voorwaarden

Laatste update op: 06/05/2022

1. Toepassingsgebied

Wanneer in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar Plutus Accountants & Advisors (hierna ook 'de beroepsbeoefenaar' genoemd), wordt er verwezen naar:

 

Plutus Accountants & Advisors BV
Kleinhoefstraat 5 bus 32 - 2440 Geel
Ond.nr.: 0784.779.785
RPR: Antwerpen afdeling Turnhout

Deze algemene voorwaarden vormen samen met de opdrachtbrief de volledige overeenkomst tussen Plutus Accountants & Advisors en de cliënt (hierna samen ‘de partijen’ en afzonderlijk ‘een partij’ genoemd).

In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Naar beide documenten wordt hierna verwezen als ‘de overeenkomst’. De bepalingen van huidige overeenkomst zijn van toepassing op de dienstverlening van de beroepsbeoefenaar ten aanzien van de cliënt ongeacht of deze al dan niet omschreven worden in een opdrachtbrief.

Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat deze door hem werden aanvaard.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

 • Hetzij op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbrief door Plutus Accountants & Advisors in ontvangst wordt genomen en door Plutus Accountants & Advisors mede wordt ondertekend;
   

 • Hetzij op het moment dat Plutus Accountants & Advisors aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden.

Indien Plutus Accountants & Advisors de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, verbindt de cliënt er zich toe de opdrachtbrief zonder uitstel te ondertekenen en op te sturen naar de beroepsbeoefenaar.

3. Duur & opzegging van de overeenkomst

Behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtbrief en in de mate zulks is toegelaten door de wet of de beroepsregels, kunnen beide partijen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, mits kennisgeving aan de andere partij van de opzegging per aangetekend schrijven of per e-mail en mits inachtname van een opzeggingstermijn van 1 maand.

Tijdens de opzegging blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtbrief worden alle kosten en erelonen die overeenstemmen met de door de beroepsbeoefenaar reeds uitgevoerde werkzaamheden, gefactureerd.

Na de beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

4. Onmiddellijke beëindiging om bepaalde reden(en)

In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding per aangetekend schrijven of per e-mail beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de samenwerking onmogelijk maken, zoals:

 • Omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in het gedrang brengen;

 • Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen van toepassing op de beroepsbeoefenaar onmogelijk maken;

 • De kennelijke of herhaaldelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in de onderhavige overeenkomst en in de opdrachtbrief;

 • In geval van gerechtelijke reorganisatie, faillissement, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, worden aan de cliënt meegedeeld.

Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliënt, zonder dat in hoofde van de beroepsbeoefenaar enige verplichting tot voorafgaandelijke ingebrekestelling bestaat.

Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliënt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

5. Opschorting van de uitvoering van de verbintenissen

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen) opgenomen in onderhavige overeenkomst en/of desgevallend in de opdrachtbrief, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan per aangetekend schrijven of per e-mail op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, dringend en noodzakelijk rechtshandelingen moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

De schorsing of het uitstel van uitvoering van de verplichtingen door de beroepsbeoefenaar doet geen afbreuk aan het recht tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door de beroepsbeoefenaar in de gevallen zoals voorzien in artikel 4 van de huidige overeenkomst.

 

6. Rechten & plichten van de partijen

6.1 Rechten & plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

In de mate dat de diensten van de beroepsbeoefenaar afhankelijk zijn van de informatie en de toelichting die door de cliënt of voor rekening van de cliënt moeten worden gegeven, dient de cliënt ervoor te zorgen dat deze informatie en uitleg tijdig beschikbaar wordt gesteld en volledig, accuraat en niet-misleidend is.

 

De cliënt is ertoe gehouden alle feiten, stukken of gegevens waarvan hij kennis heeft of redelijkerwijs kennis dient te hebben en die relevant zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht van de beroepsbeoefenaar, spontaan en zonder verwijl aan de beroepsbeoefenaar mee te delen.

 

De cliënt is gehouden, indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn.

 

Indien de informatie of uitleg op hypothesen zijn gebaseerd, zal de cliënt de beroepsbeoefenaar hiervan relevante details bezorgen.

 

De cliënt is verantwoordelijk om de beroepsbeoefenaar onmiddellijk te informeren over elke wijziging met betrekking tot de verstrekte informatie of verklaringen, van zodra het niet langer mogelijk is erop voort te gaan of van zodra de vroegere aan de beroepsbeoefenaar voorgelegde hypothesen niet langer verantwoord zijn.

In het bijzonder voor wat betreft de uitoefening van het mandaat van commissaris binnen een vennootschap is de cliënt gehouden de beroepsbeoefenaar alle inlichtingen mee te delen en de volledige medewerking te verlenen op de manier zoals door de wet voorzien.

Wanneer de cliënt informatie of documentatie van derde partijen gebruikt of aan de beroepsbeoefenaar verstrekt, zal de cliënt ervoor zorgen dat hij van deze derde partijen de nodige toelatingen verkrijgt die de beroepsbeoefenaar in staat moeten stellen de diensten te verlenen. De cliënt is verantwoordelijk voor de relaties met zulke derde partijen, voor de kwaliteit van hun bijdrage en van hun werk, alsmede voor de betaling van hun honoraria. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, de beroepsregels of de opdrachtbrief, zal de beroepsbeoefenaar de juistheid niet natrekken van de informatie of van de documentatie die ons door dergelijke derde partijen wordt verstrekt.

In het geval dat de cliënt zou nalaten om de beroepsbeoefenaar de relevante informatie en uitleg te geven die nodig zijn voor een goede uitvoering van onze opdracht, zou dit tot de onmogelijkheid kunnen leiden om de diensten te verlenen of te finaliseren, of zou dit kunnen leiden tot het formuleren van een voorbehoud in om het even welk verslag, dat de beroepsbeoefenaar krachtens de overeenkomst moet opmaken. In laatste instantie heeft de beroepsbeoefenaar, behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de levering van diensten te staken, of om de overeenkomst te verbreken of te schorten met onmiddellijke ingang.

6.2 Rechten & plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid op een gewetensvolle, waardige, eerlijke, trouwe en discrete manier uit. Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen, wijzigingen in de rechtspraak of administratieve standpunten. Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden begaan zijn vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet - behoudens andersluidend beding - specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.  Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n). De beroepsbeoefenaar is gerechtigd de informatie en stukken die hij van de cliënt verkrijgt, ter beschikking te stellen van deze aangestelden of derde deskundigen.

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden,  onder voorbehoud evenwel van toepassing van de uitzondering als door de wet voorzien waaronder de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, en de financiering van terrorisme en de verplichtingen krachtens de GRP-wetgeving die de beroepsbeoefenaar de verplichting oplegt om aandacht te hebben voor eventuele feiten waaruit afgeleid wordt dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar is.

6.3 Verbod op afwerving

Plutus Accountants & Advisors en de cliënt verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 3 jaar na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30.000,00 EUR, dit onverminderd het recht van Plutus Accountants & Advisors om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

7. Kosten & erelonen

7.1 Bepaling van de kosten & erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op de beroepsbeoefenaar en voorzien in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal op van toepassing is.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd van zodra de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden aangevat, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

De erelonen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden volgens de bepalingen opgenomen in de opdrachtbrief.

7.2 Factuur- & betalingsvoorwaarden

Elke factuur dient volledig betaald te worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de factuurdatum.

Onze facturen zijn betaalbaar door overschrijving of door middel van domiciliëring op de bankrekening(en) vermeld op de factuur, zonder korting met uitzondering van andersluidende overeenkomst.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrestvergoeding per maand verschuldigd gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR per factuur. Deze forfaitaire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingvergoeding.

Bij laattijdige betaling worden de verbintenissen van de beroepsbeoefenaar automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst en zal de beroepsbeoefenaar bijgevolg het recht hebben zijn werkzaamheden op te schorten, voor eenzelfde periode als deze gedurende dewelke de cliënt zijn verbintenissen niet nakomt of niet nagekomen heeft.

7.3 Voorschotten

Plutus Accountants & Advisors  kan één of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

7.4 Bezwaar

Elk bezwaar moet geschieden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

8. Aansprakelijkheid & verzekering

8.1 Beperking van de aansprakelijkheid

De beroepsbeoefenaar waakt erover dat de diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het ITAA en rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving die van kracht zijn op het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst.

De beroepsbeoefenaar is enkel aansprakelijk voor de toepassing van de wettelijke en administratieve reglementen, rechtsleer en rechtspraak, in voege op het tijdstip van de uitvoering van de opdracht en mits in achtname door de cliënt van de in de opdrachtbrief vastgelegde termijnen.

De beroepsbeoefenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele latere wijzigingen - desgevallend met terugwerkende kracht - van deze wets- en reglementsbepalingen.

Bovendien kan de beroepsbeoefenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor de beroepsfouten en vergissingen die vóór de inwerkingtreding van de opdrachtbrief door eender wie zouden zijn begaan.

Tot slot kan de beroepsbeoefenaar overeenkomstig het gemene recht alleen aansprakelijk worden gesteld voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem zijn aanvaard.

Aan de beroepsbeoefenaar en aan de cliënt wordt ook gevraagd om elkaar, en zoveel mogelijk schriftelijk, hun bezwaren, opmerkingen, aanbevelingen en adviezen te bezorgen.

De aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar is beperkt tot de bedragen en de dekkingen die opgenomen zijn in de modelpolis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid zoals goedgekeurd door de nationale raad van het ITAA.

8.2 Verzekering

De beroepsbeoefenaar heeft zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten dekken door een verzekeringsovereenkomst die werd goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op vorderingen die op grond van de uitvoering van de opdracht worden gericht tegen alle personen, vennoten, leidinggevenden en/of zelfstandige medewerkers, die in de zin van de verzekeringsovereenkomst de hoedanigheid van verzekerde hebben.

Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout, zullen ze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen en de aansprakelijkheid zal bijgevolg beperkt zijn tot het hoogste aansprakelijkheidsbedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling geeft schade die voortvloeit uit (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen, (b) een verlies of misbruik van gegevens of (c) een indirect verlies of gevolgschade geen aanleiding tot vergoeding.

9. Beroepsgeheim & antiwitwaswetgeving

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in verband met de aan de beroepsbeoefenaar toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen.

Bij wijze van uitzondering ontheft de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme de beroepsbeoefenaar van zijn beroepsgeheim.

De cliënt erkent op de hoogte te zijn van het feit dat de beroepsbeoefenaar onderworpen is aan de wetgeving betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en verbindt er zich toe om de beroepsbeoefenaar onverwijld alle informatie of documenten die gevraagd worden als gevolg van de toepassing van deze wetgeving te bezorgen.

 10. Verwerking persoonsgegevens

De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigden of medewerkers verbinden er zich toe dat de persoonsgegevens van de cliënt verwerkt worden binnen het kader van de wettelijke verplichtingen voor het contractueel en administratief beheer van het dossier van de cliënt en voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

De cliënt kan de privacyverklaring van de beroepsbeoefenaar raadplegen op de website van het kantoor of een kopie ervan vragen. Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de cliënt ter zake en het is dus aangewezen dat de cliënt dit raadpleegt.

11. Plaats uitvoering opdracht & bewaring stukken

De stukken, boeken en bescheiden mogen worden verplaatst. De beroepsbeoefenaar mag ze bijhouden gedurende de tijd die hij nodig heeft om zijn opdracht(en) uit te voeren. De cliënt heeft altijd het recht om ze in te kijken, hetzij persoonlijk, hetzij via aangestelde(n) of mandataris(sen), drager van een geschreven volmacht, op voorwaarde dat deze stukken, boeken en bescheiden eigendom zijn van de cliënt.

De cliënt staat in voor de bewaring van de hem door de beroepsbeoefenaar overgemaakte boekhoudkundige stukken en bescheiden, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de boekhoudstukken en -documenten te bewaren en ze terug te halen zodra de beroepsbeoefenaar hem meldt dat ze beschikbaar zijn. De beroepsbeoefenaar verbindt zich ertoe de boekhoudkundige stukken regelmatig ter beschikking van de cliënt te stellen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle uit de opdracht resulterende rapporten en documenten blijven de intellectuele eigendom van de beroepsbeoefenaar. Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijkingen, zullen deze rapporten en documenten door de cliënt slechts mogen worden gebruikt na de volledige betaling van alle erelonen en kosten verbonden aan de uitvoering van de aan de beroepsbeoefenaar toegekende opdracht en binnen de grenzen van de specifieke opdracht waarvoor ze werden opgemaakt. De beroepsbeoefenaar mag de data aangeleverd door de klant gebruiken voor interne analyses en/of benchmarking.

13. Elektronische communicatie & bewaren van gegevens

Gedurende de verlening van de diensten kunnen de partijen elektronisch communiceren. De beroepsbeoefenaar is ten allen tijde gerechtigd de communicatie met de cliënt volledig digitaal te laten verlopen. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren, en bijgevolg kunnen dergelijke transmissies van gegevens worden onderschept, vervalst, verloren, vernield, vertraagd of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico's volledig kan uitsluiten.

Daarnaast erkennen de partijen het recht van de beroepsbeoefenaar om alle gegevens waarover hij in het kader van de uitvoering van zijn opdracht beschikt, elektronisch te bewaren en te verwerken.

Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico's aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie en de elektronische bewaring van gegevens geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden en te bewaren. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicaties en bewaring van gegevens, en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de manier of vorm, zowel op contractuele als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elk andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen of de elektronische bewaring van gegevens.

14. Toegang op afstand

Tijdens de uitvoering van de diensten, is het de beroepsbeoefenaar toegelaten om gebruik te maken van het lokale netwerk van de cliënt alsook het internet van de cliënt ten einde verbindingen te kunnen maken met het netwerk van de beroepsbeoefenaar. De hieraan verbonden risico’s zullen tot een minimum worden beperkt door de door de beroepsbeoefenaar genomen veiligheidsmaatregelen. Elke aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar ten gevolge de toegang op afstand wordt uitgesloten.

15. Nietigheid van een of meerdere bepalingen

De nietigheid, niet-rechtsgeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of om het even welke overeenkomst die de rechtsverhouding tussen de partijen beheerst, zal op geen enkele manier de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomsten aantasten. In dit geval zullen partijen met elkaar overleggen met betrekking tot vervangende bepalingen die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbare bepaling, gelet op de intentie van de partijen, het dichtst benadert.

16. Bijlagen bij de overeenkomst

De eventuele bijlagen bij huidige overeenkomst of overige overeenkomsten tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt maken steeds integraal deel uit van de overeenkomst.

17. Geschillenregeling

17.1 Mogelijkheid tot verzoening

 1. De cliënt en de beroepsbeoefenaar moeten elkaar hun grieven steeds schriftelijk en voorafgaandelijk mededelen met oog op het pogen te komen tot een minnelijke regeling.
   

 2. De cliënt en de beroepsbeoefenaar kunnen in gemeenschappelijk akkoord of op verzoek van één van beiden met oog op een poging tot verzoening de betwisting voorleggen aan het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA) - Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel.
   

17.2 Betwisting van erelonen – Arbitrageprocedure van het ITAA

In geval van betwisting van de door de beroepsbeoefenaar aangerekende erelonen en/of kosten en zonder afbreuk te doen aan een poging tot verzoening zoals vermeld in 10.1., beslissen de partijen de voorkeur te geven aan de arbitrageprocedure bij de bevoegde Uitvoerende Kamer van het ITAA. De aanvraag hiertoe zal gebeuren door één of beide partijen.

Door de ondertekening van huidige opdrachtbrief bevestigen de beroepsbeoefenaar en de cliënt op de hoogte te zijn van het gegeven dat deze arbitrageprocedure zonder kosten is en zonder mogelijkheid van beroep.

De beroepsbeoefenaar en cliënt bevestigen tevens dat zij op de hoogte zijn van het feit dat de procedure slechts kan opgestart worden nadat zij binnen de 15 dagen na daartoe een uitnodiging te hebben ontvangen hun akkoord schriftelijk bevestiging ten aanzien van de bevoegde Uitvoerende Kamer van het ITAA (Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel).

Bij gebreke van dergelijk bevestiging zal de arbitrageprocedure niet kunnen opgestart worden en zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout vallen.

17.3 Andere betwistingen dan deze vermeld in 17.2

Bij alle andere dan de in 17.2 vermelde betwistingen tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt en zonder de mogelijkheid van de verzoening zoals voorzien in 17.1 uit te sluiten zullen door middel van bemiddeling opgelost worden.

De meeste gerede partij zal de andere partij schriftelijk een voorstel doen van een bemiddelaar, gekozen uit de lijst die wordt bijgehouden door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bij gebreke van akkoord over de keuze van een bemiddelaar binnen de 45 kalenderdagen na het ontstaan van het geschil (zie 17.1.1) zal het geschil behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.

bottom of page